Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια επένδυση άμεσης και πολλαπλής απόδοσης.

Θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζωής των εργαλείων, την ελαχιστοποίηση των πρόωρων φθορών και των καταστροφών από έλλειψη γνώσης καθώς επίσης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

 

Οι Τεχνικοί μαθαίνουν απλά και πρακτικά να επιλύουν σημαντικά προβλήματα και να βελτιστοποιούν την ασφάλεια των ανθρωπίνων και υλικών πόρων

Ο χρόνος που θα διαθέσουν οι τεχνικοί για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ασήμαντος μπροστά στο χρόνο που θα εξοικονομήσουν για την προετοιμασία, χρήση και προληπτική συντήρηση των εργαλείων.

 

Το συνολικό οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη θεωρητική και πρακτική εκαίδευση των τεχνικών είναι κυριολεκτικά μεγάλο.